لیزر دایود چیست ؟

W3Schools.com
Sms Me!
W3Schools.com