حذف موها زاید با لیزر یا رشهای الکتریکی کدام بهتر است؟

Trulli Trulli